Sonda
Jak dowiedziałeś się o gryfmilitaria.pl ?
Promocje
Racja żywnościowa całodobowa brytyjska 24 HR Ration Pack GP
Racja żywnościowa całodobowa brytyjska 24 HR Ration Pack GP

100,00 zł

Cena regularna: 159,00 zł

Indywidualna Polska Racja Żywnościowa S-R
Indywidualna Polska Racja Żywnościowa S-R

20,00 zł

Cena regularna: 25,00 zł

Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GRYFMILITARIA.PL

 

 • Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną przez GRYF Militaria z siedzibą w Siedlcach, za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.gryfmilitaria.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

 

§ 1 Definicje

 

1.Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

 

2.Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

3.Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 

4. Konsument – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

5.Konto (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie Internetowym.

 

6.Produkt – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie Internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 

7.Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

 

8.Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

 

9.Sklep Internetowy (SKLEP) – Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.gryfmilitaria.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

10.Sprzedawca Kamil Skup prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GRYF Militaria Kamil Skup (adres prowadzenia działalności: ul. Kraszewskiego 4; 08-110 Siedlce) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra do spraw gospodarki, NIP 8212317444, REGON 146547515, adres poczty elektronicznej: sklep@gryfmilitaria.pl, numer telefonu: (+48) 694 823 038 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

 

11.Strona – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.

 

12. Trwały nośnik – oznacza każde urządzenie umożliwiające Klientowi lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych do niego osobiście, w sposób umożliwiający dostęp do tych informacji w przyszłości przez okres odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwolą na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

 

13.Umowa Sprzedaży (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

14. Umowa zawierana na odległość – oznacza każdą umowę zawartą między Usługodawcą a Klientem w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży lub świadczenia usług na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Usługodawcy i Klienta, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 

15.Usługa świadczona drogą elektroniczną – usługa świadczona za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

16.Usługodawca Kamil Skup prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GRYF Militaria Kamil Skup (adres prowadzenia działalności: ul. Kraszewskiego 4; 08-110 Siedlce) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra do spraw gospodarki, NIP 8212317444, REGON 146547515, adres poczty elektronicznej: sklep@gryfmilitaria.pl, numer telefonu: (+48) 694 823 038 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

 

17.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 

 • Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 • Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 • Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

 • Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1422 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie Internetowym.

 • Sklep Internetowy prowadzony jest przez:

 • Imię i nazwisko (nazwa)

Kamil Skup prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GRYF Militaria Kamil Skup

 • Adres prowadzenia działalności / siedziby

ul. Kraszewskiego 4; 08 -110 Siedlce

 • Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numer, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowanywpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra do spraw gospodarki

 • NIP 8212317444

 • REGON 146547515

 • Adres poczty elektronicznej sklep@gryfmilitaria.pl

 • Adres strony internetowej www.gryfmilitaria.pl

 • Numer telefonu (48) 694 823 038 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora)

 

 

§ 3 Korzystanie ze Sklepu Internetowego

 

 

 • Korzystanie ze Sklepu Internetowego odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

 • Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego i Usług było możliwe dla Użytkowników Internetu (Klientów Sklepu) z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Usługodawca nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Klienta umożliwi korzystanie ze Sklepu Internetowego.

 • Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

3.1. Komputer z dostępem do Internetu;

3.2. Dostęp do poczty elektronicznej

4. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;

5. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z  włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.

6. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

7. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

8. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

 

 

§ 4 Rejestracja

 

1. Rejestracja jest konieczna do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługodawca świadczy następujące usługi elektroniczne:

1.1. Konto Klienta w Sklepie Internetowym;

1.2. Interaktywny Formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym.

 • W celu utworzenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym, Klient obowiązany jest dokonać Rejestracji.Klient powinien wówczas wypełnić Formularz Rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie internetowej Sklepu. Podczas Rejestracji niezbędne jest podanie w Formularzu Rejestracyjnym następujących danych Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.

 • Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:

a) Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba że pole jest oznaczone jako opcjonalne; 

b) Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne z prawdą, przy czym Klient jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego;

c) Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu; 

d) Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na jego rzecz, przy czym Klientowi, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

§ 5 Świadczenie Usług drogą elektroniczną

 

1. W ramach Sklepu Internetowego Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną jest bezpłatne.

3. Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:

3.1. Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie Internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji. Zawierana jest na czas nieoznaczony.

3.2. Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegająca na udostępnieniu Interaktywnego Formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka). Zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia.

4. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną:

4.1. Klient może wypowiedzieć Umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.

4.2. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.

5. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie Usługodawcy żądania usunięcia Konta Klienta. Wysłanie zgłoszenia może odbyć się w szczególności poprzez samodzielne wybranie odpowiedniej opcji na Koncie Klienta. W momencie wysłania zgłoszenia poprzez Konto Klienta, Konto jest blokowane, bez możliwości ponownego logowania. Usługodawca w terminie 14 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia usuwa Konto Klienta.

6. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

7.Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać Umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

 

§ 6 Warunki zawierania Umowy Sprzedaży

 

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce Koszty dostawy.

3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu za pomocą Interaktywnego Formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą Interaktywnego Formularza.

5. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, model, rozmiar, kolor, miejsce i sposób dostawy produktu, sposób płatności.

6. Złożenie Zamówienia za pomocą Interaktywnego Formularza następuje w  momencie kliknięcia w formularzu pola ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE.

7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacjiw tym momencie zostaje zawarta Umowa Sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

8. W trakcie składania Zamówienia za pomocą Interaktywnego Formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego.

9. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży przez telefon Usługodawca dostarcza Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku w rozsądnym terminie po zawarciu umowy na odległość, a najpóźniej w chwili dostarczenia towarów lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

 

§ 7 Dostawa

 

1. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana bez zbędnej zwłoki ale nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa Sprzedaży.

2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta:

2.1. Transportem własnym lub

2.2. Za pośrednictwem poczty lub przewoźnika wskazanego w trakcie składania zamówienia.

3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium: Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz dostępne na stronie Sklepu Internetowego w zakładce Koszty dostawy.

 

 

§ 8 Płatność

 

 

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

 

1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki;

 

1.2. Płatność przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia).

 

 1. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia tj. przyjęcia zamówienia do realizacji, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.

 

 1. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

 

 

§ 9 Prawo odstąpienia od Umowy

 

1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży lub Umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni pobierz wzór. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: ul. Kraszewskiego 4, 08-110 Siedlce.

2. Termin 14 – o dniowy , w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy Sprzedaży, a gdy Umowa dotyczy świadczenia usług drogą elektroniczną - od dnia jej zawarcia.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, umowę uważa się za niezawartą.

4. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Konsument wybrała sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.

9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

§ 10 Reklamacje

 

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży można składać pisemnie na adres ul. Kraszewskiego 4, 08-110 Siedlce lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@gryfmilitaria.pl

3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w  terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

 • Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie przez Klienta opisu reklamacji oraz danych kontaktowych w tym adres e-mail, ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę.

 • Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości.

 • Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827 ze zm.).

 • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego można zgłaszać pisemnie na adres GRYF MILITARIA, ul. Kraszewskiego 4, 08-110 Siedlce lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@gryfmilitaria.pl

 • Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

 

§ 11 Dane osobowe

 

 • Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest: Kamil Skup prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GRYF Militaria Kamil Skup, (adres prowadzenia działalności: ul. Kraszewskiego 4; 08-110 Siedlce) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra do spraw gospodarki, NIP 8212317444, REGON 146547515, adres poczty elektronicznej sklep@gryfmilitaria.pl.

 • Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego gromadzone są w celu realizacji zawartej z nim Umowy Sprzedaży lub Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 • Każdy, kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania i aktualizacji.

 • Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w  Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta.

 • Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

 • Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

 • Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów prawa.

 

§ 12 Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Sklepu Internetowego.

2. Regulamin jest dostępny w języku polskim.

3. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego i  może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu Internetowego.

4. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Sprzedawcy jest zabronione.

5. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała najbliżej jak to możliwe intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.

6. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, strony będą rozwiązywać przed właściwym miejscowo sądem powszechnym.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014 poz. 827 ze zm..).

 

Odstąpienie od umowy: kliknij tutaj

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl